Leveringsvoorwaarden

Binnenkort

Pagina 1

O /ref   :  fa/pj                                                                                                  

 

Algemene Verkoop-, Levering-, en betalingsvoorwaarden van J.B. Projecten Zaltbommel bv

Gedeponeerd bij de k.v.k. onder nummer 10032355

 

 

 

Daar waar sprake is van ons/onze/wij”, dient U te lezen: J.B. Projecten Zaltbommel b v / JBZ bv

 

In onze prijsstelling is géén rekening gehouden met sparingen, steunhout, achterhout, verticaal werk, plinten, schilderen, saucen, afsmeren en/of eventuele hulpconstructies, zoals brugconstructies en ravelingen voor ophanging van profielen t.p.v. luchtkokers, leidingen, ravelingen, omwerkingen om kolommen en kozijnen e.d., voor zover niet uitdrukkelijk omschreven in onze offertes.

Opdrachtgeer zal, ten tijde van de aanvoer van ons materiaal, zorgdragen voor de aanwezigheid van materieel voor verticaal transport.

 Eventuele sparingen van 1,5 m2 en kleiner, betonbalken, ed., welke het plafond en/of de wand onderbreken, uitstekende muren in de ruimte (of gedeelten hiervan) e.d., worden, ter uiteindelijke prijsbepaling/verrekening, als plafond/wandoppervlak doorgemeten en berekend;

lichtkoepels worden i.v.m. het meerdere werk, immer doorgemeten in het plafondoppervlak; enig tekenwerk, in uw opdracht uitgevoerd, ook al staat dit in het bestek aangegeven, zal tegen de kostende prijs in rekening worden gebracht.

 

J.B. Projecten gaat uit van een ononderbroken montagegang, met geheel gesloten plafonds/wanden; moet ten tijde van de werkzaamheden, op uw verzoek, de montage van het systeem en die van de plafond- cq. wandpanelen gescheiden worden uitgevoerd, dan zal hiervoor een vergoeding worden berekend, terwijl wij per onderbreking, zowel op uw verzoek, als in verband met de werkomstandigheden, een bedrag van € 680,00 zegge zeshonderd tachtig euro per gelegenheid/man in rekening zullen brengen. Monteurs die door de onderbreking op andere projecten werkzaam zijn zullen eerst die werkzaamheden af maken.

Bij een z.g. valse start, waaronder wij verstaan het op uw schriftelijk dan wel mondeling verzoek verschijnen op het werk, teneinde aan te vangen met de montagewerkzaamheden, terwijl na constatering de omstandigheden dit naar onze mening niet toelaten, zal eveneens een bedrag van € 680.00 zegge zeshonderd tachtig euro per gelegenheid/man in rekening worden gebracht.

 

Mocht vóór, of op de afgesproken startdatum door ons worden geconstateerd, dat de werkzaamheden niet door ons kunnen worden uitgevoerd tegen de afgesproken prijs, dit in verband met de dan heersende omstandigheden op het betreffende bouwwerk, dan behouden wij ons het recht voor, de betreffende opdracht niet uit te voeren, tenzij opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met een dan nader overeen te komen extra vergoeding.

 

Wij gaat uit van o.m. een max. bouwplafondhoogte van 3,75 m, het bouwplafond bestaande uit, hetzij beton, hetzij damwandprofiel, hetzij een houten balklaag, waarin vrijelijk geboord, geplugd en geschroefd kan worden tot een diepte van 50 mm.; ieder andere materiaalsoort, zoals bv.  Gasbeton houtvezelplaat, gips, stucwerk ed. geeft een verhoging van de montageprijs;

eveneens gaan wij uit van een indeling van het plafondraster niet in halfsteenverband en/of diagonaal en exclusief lichtlijnen, terwijl sparingen voor inbouwarmaturen, waarin begrepen het aanbrengen van extra tussenprofiel(en) en het passnijden van de plafondtegel(s), afzonderlijk in rekening gebracht zal worden; steigers, bordessen, loopbruggen ed. tbv de montage van plafonds in hallen, vides, en overige ruimten, hoger dan 3,75 m., worden steeds door u of uw opdrachtgever op de werkplek ter beschikking gesteld.

Het door ons standaard toegepaste kanthout is ca. 18x34mm., vuren, één smalle zijde zwart gestreken, bevestigd op een vlakke wand, niet uitgevuld en/of ingekeept, getackerd dmv stalen nagels op de wand; iedere andere bevestigingswijze, zoals gekit, geschroefd, middels slagpluggen/schroeven e.d. geeft een meerprijs, welke per geval afzonderlijk bezien zal worden. Bij het plaatsen van wanden gaan wij uit van een vrije, vlakke, waterpas vloer en plafond, waarop wij vrijelijk kunnen aansluiten; aansluiten op staal geeft een n.o.t meerprijs.

Onze prijsstelling is immer exclusief plinten, sparingen, kozijnomwerkingen, ravelingen, achterhout, uitvullen canalures en uitvullen niet vlakke plafonds; voor het binnenvoeren van materiaal dient op de betreffende bouwlaag een voldoend grote gevelopening aanwezig te zijn, welke min. 1500 mm. breed dient te zijn.

Wij gaan uit van een aansluiting van onze wanden op te lood staand metselwerk/beton/kozijnen, zonder gebruikmaking van stucstop- of enig anderprofiel; voegen t.p.v. deze aansluitingen dienen door derden te worden afgewerkt; aansluiting op kozijnen geschiedt met C- en U- metalstudprofielen in de standaard dikte.

De wandafwerking is, tenzij anders vermeld, “naden en schroefkoppen één maal afgesmeerd”, de kwaliteit Klasse l-a, d.w.z. de wand geschikt voor verfsystemen met een regelmatige willekeurige grove structuur of voor plakbare wandbekleding met een regelmatige willekeurig grove structuur. Eventuele inbouw van kozijnen, welke door de opdrachtgever op de werkplek gesteld dienen te worden, dient de plaats hiervan door derden te zijn aangegeven, dit ter voorkoming van doorboring(en) van genoemde leidingen. Indien de leidingen niet worden aangegeven, sluiten wij iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

 

Ter voorkoming van doorzakken van vochtgevoelige panelen al in de ruimten steeds een relatief vochtigheidspercentage van max. 65% heersen, waarbij wij stellen dat de ruimten glasdicht, glad bevloerd en afgestucd dienen te zijn; alle installatiewerkzaamheden door derden in de betreffende ruimten, dienen gereed te zijn, terwijl de vloer vlak en geheel vrij is, gemakkelijk berijdbaar voor onze rolsteigers.

 

Het herstel van eventuele beschadigingen aan plafonds en/of wanden welke geconstateerd worden nà montage van het betreffende onderdeel in een bepaalde ruimte(s), zal geschieden tegen verrekening van de gemaakte kosten, en wel, eerst nà van u ontvangen schriftelijke opdracht hiertoe.

 

 

Pagina 2

 

De opdrachtgever, cq principaal dient, gedurende onze montage, de benodigde, deugdelijk afsluitbare ruimten voor opslag van ons materiaal en gereedschap ter beschikking te stellen; indien montagewerkzaamheden op een verdieping plaats vinden dienen interne en/of externe verticale transportmiddelen van voldoende krachtbronnen zoals 220/380 Volt aansluitingen; teneinde pallets met materiaal binnen het gebouw te kunnen voeren, en wel op de desbetreffende bouwlaag, dienen voldoende grote gevelopeningen aanwezig te zijn; afvalmaterialen van ons zullen door ons per verdieping op een door u aan te wijzen plek worden gedeponeerd op de desbetreffende verdieping; afvalmaterialen van de Begane Grond zullen door ons in een door u ter beschikking te stellen afvalcontainer, welke op max. 10 m. afstand van de werkplek zal zijn opgesteld, worden gedeponeerd. Verticale afvoer van onze bovengenoemde afvalmaterialen dient door  derden te geschieden.

 

Tijdens de aanvoer van materieel en materiaal dient de toestand van de grond rondom de gebouwen zodanig te zijn, dat een vrachtauto de toegangsdeur(en) zonder bezwaar of moeite tot op de benodigde afstand kan naderen, teneinde de lading rechtstreeks op de werkvloer te lossen. Ingeval van los gestort materiaal zal door ons lospersoneel worden ingezet. Ingeval van aanvoer op pallets dient in nader overleg een vorkheftruck ter beschikking te worden gesteld door opdrachtgever, cq principaal.

 

Ten aanzien van het eigendomsrecht geldt dat alle materialen, door of namens ons aangevoerd en eventueel reeds gemonteerd op het betreffende project, ons eigendom zijn en blijven, totdat alle op het betreffende werk betrekking hebbende facturen voldaan zijn.

Eerste bij betaling van de laatste termijn zal hiermede het eigendom van het geleverde en gemonteerde aan d opdrachtgever plaats vinden. Opdrachtgever verplicht zich jegens ons bij dreigend faillissement en/of dreigende surseance van betaling, ons hiervan direct in kennis te stellen, en onze rechtmatige eigendommen, op het werk aanwezig, onmiddellijk over te dragen af te voeren.

Het nalaten ons in kennis te stellen van voorgaande maakt de eigenaar(en)/opdrachtgever(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de eventueel ontstane schades/verliezen.

 

Levering Bouwmaterialen en Verlichting.

Geleverde bouwmaterialen of verlichting dienen door de koper vooraf per bank of contant bij aflevering betaald te worden.

Bij een bestelling zal JB Projecten Zaltbommel bv een factuur naar de koper toe mailen, faxen of sturen.

Wanneer deze ondertekend door een bevoegd persoon terug ontvangen is per post of fax zal JBZ bv de bestelling gereed maken en/of leveren.

Wanneer het volledige factuur bedrag ontvangen is op onze rekening zal de bestelling gereed gemaakt worden en eventueel geleverd.

Bij aflevering heeft de koper, zowel particulieren als bedrijven,  het recht de bestelde materialen of verlichting te controleren

of e.a. klopt met de advertentie geplaatst door JBZ bv en/of de bestelling die de klant gedaan heeft.

Voldoet de bestelling niet, dan neemt de chauffeur, die de materialen of verlichting levert, de materialen of verlichting retour en JBZ bv zal indien reeds betaald, het bedrag volledig terug storten.

Na acceptatie door de klant, zowel bedrijven als particulieren, neemt JBZ bv geen materialen of verlichting retour en geven geen garantie op het geleverde.

 

 

 

 

Zaltbommel  01 januari 2007

 

 

 

 

 

meer informatie beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Lichtarmaturen

Binnenkort

Pagina 1

O /ref   :  fa/pj                                                                                                  

 

Algemene Verkoop-, Levering-, en betalingsvoorwaarden van J.B. Projecten Zaltbommel bv

Gedeponeerd bij de k.v.k. onder nummer 10032355

 

 

 

Daar waar sprake is van ons/onze/wij”, dient U te lezen: J.B. Projecten Zaltbommel b v / JBZ bv

 

In onze prijsstelling is géén rekening gehouden met sparingen, steunhout, achterhout, verticaal werk, plinten, schilderen, saucen, afsmeren en/of eventuele hulpconstructies, zoals brugconstructies en ravelingen voor ophanging van profielen t.p.v. luchtkokers, leidingen, ravelingen, omwerkingen om kolommen en kozijnen e.d., voor zover niet uitdrukkelijk omschreven in onze offertes.

Opdrachtgeer zal, ten tijde van de aanvoer van ons materiaal, zorgdragen voor de aanwezigheid van materieel voor verticaal transport.

 Eventuele sparingen van 1,5 m2 en kleiner, betonbalken, ed., welke het plafond en/of de wand onderbreken, uitstekende muren in de ruimte (of gedeelten hiervan) e.d., worden, ter uiteindelijke prijsbepaling/verrekening, als plafond/wandoppervlak doorgemeten en berekend;

lichtkoepels worden i.v.m. het meerdere werk, immer doorgemeten in het plafondoppervlak; enig tekenwerk, in uw opdracht uitgevoerd, ook al staat dit in het bestek aangegeven, zal tegen de kostende prijs in rekening worden gebracht.

 

J.B. Projecten gaat uit van een ononderbroken montagegang, met geheel gesloten plafonds/wanden; moet ten tijde van de werkzaamheden, op uw verzoek, de montage van het systeem en die van de plafond- cq. wandpanelen gescheiden worden uitgevoerd, dan zal hiervoor een vergoeding worden berekend, terwijl wij per onderbreking, zowel op uw verzoek, als in verband met de werkomstandigheden, een bedrag van € 680,00 zegge zeshonderd tachtig euro per gelegenheid/man in rekening zullen brengen. Monteurs die door de onderbreking op andere projecten werkzaam zijn zullen eerst die werkzaamheden af maken.

Bij een z.g. valse start, waaronder wij verstaan het op uw schriftelijk dan wel mondeling verzoek verschijnen op het werk, teneinde aan te vangen met de montagewerkzaamheden, terwijl na constatering de omstandigheden dit naar onze mening niet toelaten, zal eveneens een bedrag van € 680.00 zegge zeshonderd tachtig euro per gelegenheid/man in rekening worden gebracht.

 

Mocht vóór, of op de afgesproken startdatum door ons worden geconstateerd, dat de werkzaamheden niet door ons kunnen worden uitgevoerd tegen de afgesproken prijs, dit in verband met de dan heersende omstandigheden op het betreffende bouwwerk, dan behouden wij ons het recht voor, de betreffende opdracht niet uit te voeren, tenzij opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met een dan nader overeen te komen extra vergoeding.

 

Wij gaat uit van o.m. een max. bouwplafondhoogte van 3,75 m, het bouwplafond bestaande uit, hetzij beton, hetzij damwandprofiel, hetzij een houten balklaag, waarin vrijelijk geboord, geplugd en geschroefd kan worden tot een diepte van 50 mm.; ieder andere materiaalsoort, zoals bv.  Gasbeton houtvezelplaat, gips, stucwerk ed. geeft een verhoging van de montageprijs;

eveneens gaan wij uit van een indeling van het plafondraster niet in halfsteenverband en/of diagonaal en exclusief lichtlijnen, terwijl sparingen voor inbouwarmaturen, waarin begrepen het aanbrengen van extra tussenprofiel(en) en het passnijden van de plafondtegel(s), afzonderlijk in rekening gebracht zal worden; steigers, bordessen, loopbruggen ed. tbv de montage van plafonds in hallen, vides, en overige ruimten, hoger dan 3,75 m., worden steeds door u of uw opdrachtgever op de werkplek ter beschikking gesteld.

Het door ons standaard toegepaste kanthout is ca. 18x34mm., vuren, één smalle zijde zwart gestreken, bevestigd op een vlakke wand, niet uitgevuld en/of ingekeept, getackerd dmv stalen nagels op de wand; iedere andere bevestigingswijze, zoals gekit, geschroefd, middels slagpluggen/schroeven e.d. geeft een meerprijs, welke per geval afzonderlijk bezien zal worden. Bij het plaatsen van wanden gaan wij uit van een vrije, vlakke, waterpas vloer en plafond, waarop wij vrijelijk kunnen aansluiten; aansluiten op staal geeft een n.o.t meerprijs.

Onze prijsstelling is immer exclusief plinten, sparingen, kozijnomwerkingen, ravelingen, achterhout, uitvullen canalures en uitvullen niet vlakke plafonds; voor het binnenvoeren van materiaal dient op de betreffende bouwlaag een voldoend grote gevelopening aanwezig te zijn, welke min. 1500 mm. breed dient te zijn.

Wij gaan uit van een aansluiting van onze wanden op te lood staand metselwerk/beton/kozijnen, zonder gebruikmaking van stucstop- of enig anderprofiel; voegen t.p.v. deze aansluitingen dienen door derden te worden afgewerkt; aansluiting op kozijnen geschiedt met C- en U- metalstudprofielen in de standaard dikte.

De wandafwerking is, tenzij anders vermeld, “naden en schroefkoppen één maal afgesmeerd”, de kwaliteit Klasse l-a, d.w.z. de wand geschikt voor verfsystemen met een regelmatige willekeurige grove structuur of voor plakbare wandbekleding met een regelmatige willekeurig grove structuur. Eventuele inbouw van kozijnen, welke door de opdrachtgever op de werkplek gesteld dienen te worden, dient de plaats hiervan door derden te zijn aangegeven, dit ter voorkoming van doorboring(en) van genoemde leidingen. Indien de leidingen niet worden aangegeven, sluiten wij iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

 

Ter voorkoming van doorzakken van vochtgevoelige panelen al in de ruimten steeds een relatief vochtigheidspercentage van max. 65% heersen, waarbij wij stellen dat de ruimten glasdicht, glad bevloerd en afgestucd dienen te zijn; alle installatiewerkzaamheden door derden in de betreffende ruimten, dienen gereed te zijn, terwijl de vloer vlak en geheel vrij is, gemakkelijk berijdbaar voor onze rolsteigers.

 

Het herstel van eventuele beschadigingen aan plafonds en/of wanden welke geconstateerd worden nà montage van het betreffende onderdeel in een bepaalde ruimte(s), zal geschieden tegen verrekening van de gemaakte kosten, en wel, eerst nà van u ontvangen schriftelijke opdracht hiertoe.

 

 

Pagina 2

 

De opdrachtgever, cq principaal dient, gedurende onze montage, de benodigde, deugdelijk afsluitbare ruimten voor opslag van ons materiaal en gereedschap ter beschikking te stellen; indien montagewerkzaamheden op een verdieping plaats vinden dienen interne en/of externe verticale transportmiddelen van voldoende krachtbronnen zoals 220/380 Volt aansluitingen; teneinde pallets met materiaal binnen het gebouw te kunnen voeren, en wel op de desbetreffende bouwlaag, dienen voldoende grote gevelopeningen aanwezig te zijn; afvalmaterialen van ons zullen door ons per verdieping op een door u aan te wijzen plek worden gedeponeerd op de desbetreffende verdieping; afvalmaterialen van de Begane Grond zullen door ons in een door u ter beschikking te stellen afvalcontainer, welke op max. 10 m. afstand van de werkplek zal zijn opgesteld, worden gedeponeerd. Verticale afvoer van onze bovengenoemde afvalmaterialen dient door  derden te geschieden.

 

Tijdens de aanvoer van materieel en materiaal dient de toestand van de grond rondom de gebouwen zodanig te zijn, dat een vrachtauto de toegangsdeur(en) zonder bezwaar of moeite tot op de benodigde afstand kan naderen, teneinde de lading rechtstreeks op de werkvloer te lossen. Ingeval van los gestort materiaal zal door ons lospersoneel worden ingezet. Ingeval van aanvoer op pallets dient in nader overleg een vorkheftruck ter beschikking te worden gesteld door opdrachtgever, cq principaal.

 

Ten aanzien van het eigendomsrecht geldt dat alle materialen, door of namens ons aangevoerd en eventueel reeds gemonteerd op het betreffende project, ons eigendom zijn en blijven, totdat alle op het betreffende werk betrekking hebbende facturen voldaan zijn.

Eerste bij betaling van de laatste termijn zal hiermede het eigendom van het geleverde en gemonteerde aan d opdrachtgever plaats vinden. Opdrachtgever verplicht zich jegens ons bij dreigend faillissement en/of dreigende surseance van betaling, ons hiervan direct in kennis te stellen, en onze rechtmatige eigendommen, op het werk aanwezig, onmiddellijk over te dragen af te voeren.

Het nalaten ons in kennis te stellen van voorgaande maakt de eigenaar(en)/opdrachtgever(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de eventueel ontstane schades/verliezen.

 

Levering Bouwmaterialen en Verlichting.

Geleverde bouwmaterialen of verlichting dienen door de koper vooraf per bank of contant bij aflevering betaald te worden.

Bij een bestelling zal JB Projecten Zaltbommel bv een factuur naar de koper toe mailen, faxen of sturen.

Wanneer deze ondertekend door een bevoegd persoon terug ontvangen is per post of fax zal JBZ bv de bestelling gereed maken en/of leveren.

Wanneer het volledige factuur bedrag ontvangen is op onze rekening zal de bestelling gereed gemaakt worden en eventueel geleverd.

Bij aflevering heeft de koper, zowel particulieren als bedrijven,  het recht de bestelde materialen of verlichting te controleren

of e.a. klopt met de advertentie geplaatst door JBZ bv en/of de bestelling die de klant gedaan heeft.

Voldoet de bestelling niet, dan neemt de chauffeur, die de materialen of verlichting levert, de materialen of verlichting retour en JBZ bv zal indien reeds betaald, het bedrag volledig terug storten.

Na acceptatie door de klant, zowel bedrijven als particulieren, neemt JBZ bv geen materialen of verlichting retour en geven geen garantie op het geleverde.

 

 

 

 

Zaltbommel  01 januari 2007

 

 

 

 

 

meer informatie beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Garantie

zie leveringsvoorwaarden.

Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-, Levering-, en betalingsvoorwaarden van J.B. Projecten Zaltbommel bv
Gedeponeerd bij de k.v.k. onder nummer 10032355

 

Daar waar sprake is van ons/onze/wij”, dient U te lezen: J.B. Projecten Zaltbommel b v / JBZ bv
 

 

In onze prijsstelling is géén rekening gehouden met sparingen, steunhout, achterhout, verticaal werk, plinten, schilderen, saucen, afsmeren en/of eventuele hulpconstructies, zoals brugconstructies en ravelingen voor ophanging van profielen t.p.v. luchtkokers, leidingen, ravelingen, omwerkingen om kolommen en kozijnen e.d., voor zover niet uitdrukkelijk omschreven in onze offertes.
Opdrachtgeer zal, ten tijde van de aanvoer van ons materiaal, zorgdragen voor de aanwezigheid van materieel voor verticaal transport.
Eventuele sparingen van 1,5 m2 en kleiner, betonbalken, ed., welke het plafond en/of de wand onderbreken, uitstekende muren in de ruimte (of gedeelten hiervan) e.d., worden, ter uiteindelijke prijsbepaling/verrekening, als plafond/wandoppervlak doorgemeten en berekend;
lichtkoepels worden i.v.m. het meerdere werk, immer doorgemeten in het plafondoppervlak; enig tekenwerk, in uw opdracht uitgevoerd, ook al staat dit in het bestek aangegeven, zal tegen de kostende prijs in rekening worden gebracht.
 
J.B. Projecten gaat uit van een ononderbroken montagegang, met geheel gesloten plafonds/wanden; moet ten tijde van de werkzaamheden, op uw verzoek, de montage van het systeem en die van de plafond- cq. wandpanelen gescheiden worden uitgevoerd, dan zal hiervoor een vergoeding worden berekend, terwijl wij per onderbreking, zowel op uw verzoek, als in verband met de werkomstandigheden, een bedrag van € 680,00 zegge zeshonderd tachtig euro per gelegenheid/man in rekening zullen brengen. Monteurs die door de onderbreking op andere projecten werkzaam zijn zullen eerst die werkzaamheden af maken.
Bij een z.g. valse start, waaronder wij verstaan het op uw schriftelijk dan wel mondeling verzoek verschijnen op het werk, teneinde aan te vangen met de montagewerkzaamheden, terwijl na constatering de omstandigheden dit naar onze mening niet toelaten, zal eveneens een bedrag van € 680.00 zegge zeshonderd tachtig euro per gelegenheid/man in rekening worden gebracht.
 
Mocht vóór, of op de afgesproken startdatum door ons worden geconstateerd, dat de werkzaamheden niet door ons kunnen worden uitgevoerd tegen de afgesproken prijs, dit in verband met de dan heersende omstandigheden op het betreffende bouwwerk, dan behouden wij ons het recht voor, de betreffende opdracht niet uit te voeren, tenzij opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met een dan nader overeen te komen extra vergoeding.
 
Wij gaat uit van o.m. een max. bouwplafondhoogte van 3,75 m, het bouwplafond bestaande uit, hetzij beton, hetzij damwandprofiel, hetzij een houten balklaag, waarin vrijelijk geboord, geplugd en geschroefd kan worden tot een diepte van 50 mm.; ieder andere materiaalsoort, zoals bv.  Gasbeton houtvezelplaat, gips, stucwerk ed. geeft een verhoging van de montageprijs;
eveneens gaan wij uit van een indeling van het plafondraster niet in halfsteenverband en/of diagonaal en exclusief lichtlijnen, terwijl sparingen voor inbouwarmaturen, waarin begrepen het aanbrengen van extra tussenprofiel(en) en het passnijden van de plafondtegel(s), afzonderlijk in rekening gebracht zal worden; steigers, bordessen, loopbruggen ed. tbv de montage van plafonds in hallen, vides, en overige ruimten, hoger dan 3,75 m., worden steeds door u of uw opdrachtgever op de werkplek ter beschikking gesteld.
Het door ons standaard toegepaste kanthout is ca. 18x34mm., vuren, één smalle zijde zwart gestreken, bevestigd op een vlakke wand, niet uitgevuld en/of ingekeept, getackerd dmv stalen nagels op de wand; iedere andere bevestigingswijze, zoals gekit, geschroefd, middels slagpluggen/schroeven e.d. geeft een meerprijs, welke per geval afzonderlijk bezien zal worden. Bij het plaatsen van wanden gaan wij uit van een vrije, vlakke, waterpas vloer en plafond, waarop wij vrijelijk kunnen aansluiten; aansluiten op staal geeft een n.o.t meerprijs.
Onze prijsstelling is immer exclusief plinten, sparingen, kozijnomwerkingen, ravelingen, achterhout, uitvullen canalures en uitvullen niet vlakke plafonds; voor het binnenvoeren van materiaal dient op de betreffende bouwlaag een voldoend grote gevelopening aanwezig te zijn, welke min. 1500 mm. breed dient te zijn.
Wij gaan uit van een aansluiting van onze wanden op te lood staand metselwerk/beton/kozijnen, zonder gebruikmaking van stucstop- of enig anderprofiel; voegen t.p.v. deze aansluitingen dienen door derden te worden afgewerkt; aansluiting op kozijnen geschiedt met C- en U- metalstudprofielen in de standaard dikte.
De wandafwerking is, tenzij anders vermeld, “naden en schroefkoppen één maal afgesmeerd”, de kwaliteit Klasse l-a, d.w.z. de wand geschikt voor verfsystemen met een regelmatige willekeurige grove structuur of voor plakbare wandbekleding met een regelmatige willekeurig grove structuur. Eventuele inbouw van kozijnen, welke door de opdrachtgever op de werkplek gesteld dienen te worden, dient de plaats hiervan door derden te zijn aangegeven, dit ter voorkoming van doorboring(en) van genoemde leidingen. Indien de leidingen niet worden aangegeven, sluiten wij iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.
 
Ter voorkoming van doorzakken van vochtgevoelige panelen al in de ruimten steeds een relatief vochtigheidspercentage van max. 65% heersen, waarbij wij stellen dat de ruimten glasdicht, glad bevloerd en afgestucd dienen te zijn; alle installatiewerkzaamheden door derden in de betreffende ruimten, dienen gereed te zijn, terwijl de vloer vlak en geheel vrij is, gemakkelijk berijdbaar voor onze rolsteigers.
 
Het herstel van eventuele beschadigingen aan plafonds en/of wanden welke geconstateerd worden nà montage van het betreffende onderdeel in een bepaalde ruimte(s), zal geschieden tegen verrekening van de gemaakte kosten, en wel, eerst nà van u ontvangen schriftelijke opdracht hiertoe.
 
De opdrachtgever, cq principaal dient, gedurende onze montage, de benodigde, deugdelijk afsluitbare ruimten voor opslag van ons materiaal en gereedschap ter beschikking te stellen; indien montagewerkzaamheden op een verdieping plaats vinden dienen interne en/of externe verticale transportmiddelen van voldoende krachtbronnen zoals 220/380 Volt aansluitingen; teneinde pallets met materiaal binnen het gebouw te kunnen voeren, en wel op de desbetreffende bouwlaag, dienen voldoende grote gevelopeningen aanwezig te zijn; afvalmaterialen van ons zullen door ons per verdieping op een door u aan te wijzen plek worden gedeponeerd op de desbetreffende verdieping; afvalmaterialen van de Begane Grond zullen door ons in een door u ter beschikking te stellen afvalcontainer, welke op max. 10 m. afstand van de werkplek zal zijn opgesteld, worden gedeponeerd. Verticale afvoer van onze bovengenoemde afvalmaterialen dient door  derden te geschieden.
 
Tijdens de aanvoer van materieel en materiaal dient de toestand van de grond rondom de gebouwen zodanig te zijn, dat een vrachtauto de toegangsdeur(en) zonder bezwaar of moeite tot op de benodigde afstand kan naderen, teneinde de lading rechtstreeks op de werkvloer te lossen. Ingeval van los gestort materiaal zal door ons lospersoneel worden ingezet. Ingeval van aanvoer op pallets dient in nader overleg een vorkheftruck ter beschikking te worden gesteld door opdrachtgever, cq principaal.
 
Ten aanzien van het eigendomsrecht geldt dat alle materialen, door of namens ons aangevoerd en eventueel reeds gemonteerd op het betreffende project, ons eigendom zijn en blijven, totdat alle op het betreffende werk betrekking hebbende facturen voldaan zijn.
Eerste bij betaling van de laatste termijn zal hiermede het eigendom van het geleverde en gemonteerde aan d opdrachtgever plaats vinden. Opdrachtgever verplicht zich jegens ons bij dreigend faillissement en/of dreigende surseance van betaling, ons hiervan direct in kennis te stellen, en onze rechtmatige eigendommen, op het werk aanwezig, onmiddellijk over te dragen af te voeren.
Het nalaten ons in kennis te stellen van voorgaande maakt de eigenaar(en)/opdrachtgever(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de eventueel ontstane schades/verliezen.
 
Levering Bouwmaterialen en Verlichting.
Geleverde bouwmaterialen of verlichting dienen door de koper vooraf per bank of contant bij aflevering betaald te worden.
Bij een bestelling zal JB Projecten Zaltbommel bv een factuur naar de koper toe mailen, faxen of sturen.
Wanneer deze ondertekend door een bevoegd persoon terug ontvangen is per post of fax zal JBZ bv de bestelling gereed maken en/of leveren.
Wanneer het volledige factuur bedrag ontvangen is op onze rekening zal de bestelling gereed gemaakt worden en eventueel geleverd.
Bij aflevering heeft de koper, zowel particulieren als bedrijven,  het recht de bestelde materialen of verlichting te controleren
of e.a. klopt met de advertentie geplaatst door JBZ bv en/of de bestelling die de klant gedaan heeft.
Voldoet de bestelling niet, dan neemt de chauffeur, die de materialen of verlichting levert, de materialen of verlichting retour en JBZ bv zal indien reeds betaald, het bedrag volledig terug storten.
Na acceptatie door de klant, zowel bedrijven als particulieren, neemt JBZ bv geen materialen of verlichting retour en geven geen garantie op het geleverde.

 

Inkopen door JB Projecten Zaltbommel BV
Inkoop van mateialen ten behoeve van de verkoop kan alleen doormiddel van een schriftelijke bestelling van een bevoegd persoon van JB Projecten Zaltbommel BV. Andere leveringen worden niet erkend. Facturen zonder schriftelijke bestelling door een bevoegd persoon worden niet geaccepteerd.

Zaltbommel  01 januari 2007